خِس خِس

گلویم کسی آغوش تنگ می کشد انگار

فشار قبر تنفسی خواهدم کشت

نفس هایم " خیس " را " ی " نتوانند کشید

و در امتداد تنفسی خیس، " خِسَّم " می گیرد

تا در " خِس " لاخ این قبر بی" لام " ، " خَلِّص " می شوم

--------------------------------------------------------

اگه این "خِس خِس" نکشدم، ازرائیل نه

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید