مناقصه

صندلی فروش: مناقصه !!!!! مناقصه !!!!!

     این صندلی به فروش میرسد ، کسی هست؟

     صندلی گرانبهای سی سال قدمتی است!

آقا مهدی: می خرم!

صندلی فروش: چند؟

آقا مهدی: سیصد و سی و سه هزارتا!

صندلی فروش: نیست بالاتر بخرد؟

آقا مهدی: مطمئنم جیبم رو تو راه زدن، بیش از اینا داشتم!

صندلی فروش: بالاتر نیست؟

آقا محسن: من هستم!

صندلی فروش: چند؟

آقا محسن: هفتصد و سی هزار!

صندلی فروش: نیست؟!

آقا حسین: من!

صندلی فروش: چندی!

آقا حسین: دوازده میلیون!

صندلی فروش: بالاتر؟!

آقا حسین: ساعت یازده دیشب دزد خونه َمو زد!

صندلی فروش: ؟!!!!!!!!!!!!!!!

آقا محمود: بیست و چهار و پانصد هزارتا!

صندلی فروش: نبود؟!!!!!

...

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید