تکرار

از کم همتی آدمهاست ک نمیتوانند تاریخ نویی بسازند و تاریخ همیشه تکرار میشود

خدایا شاید یادن نیاید ک هزار و اندی پیش چگونه هلهله کردند و سوت زدند!

ولی من ک بنده تو ام سال پیش را ب خاطر دارم

انجا هم هلهله کردند و سوت زدند

تفاوت هایی هم داشت:

انجا عربها میزدند و اینجا ما

انجا سری بود ک نی ِ قران می نواخت و اینجا نه

انجا تنی بود ک تکه تکه اش کنند

دختری بود ک گوش خونی داشت

و اینجا هیچ کدامش نبود و چه بی شرمانه همه این کم بودها را تلافی کردند اعراب امروز

ننگ امام کشتن نداشتم ک پارسال کشتم بالاخره

کسی از مختار خبری نیاورده تا یک وجب بخندیم از این تکرار؟

ببینید ک وقتی محرم میشود پیراهن مشکی تنم جار میزند ک ما هنوز حسینی هستیم

/ 0 نظر / 13 بازدید