رنجهای علی

(( رنجهای پیروان علی بیش از رنجهای علی است چون رنجهای علی جز رنجهای پیروانش نیست.
یکی از بزرگترین دردهای علی این است که ارزش های او که در سطح زمان و زمین نمیگنجد، باید به دست ما بیفتد و ما متولی اش باشیم و ما مسئول شناختش، مسئول عمل کردنش، مسئول پیروی کردنش و مسئول آگاه کردن بشریت به این مکتب نجات بخش باشیم. این بزرگترین رنج است. ))
پ.ن: (( حسین تشنه لبیک بود نه آب فرات ))

                                                                                علی شریعتی

/ 0 نظر / 5 بازدید